สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2549 - 2559) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
   สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
   รางวัลเกียรติยศ มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2559 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
   รางวัลแรงบันดาลใจแห่งปี พ.ศ. 2557 ด้านการทำงานเป็นทีม ของบริษัทเครือฮิตาชิทั่วโลก ในภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัทฮิตาชิ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
 

 

 นโยบายการบริหารระบบมาตรฐานของบริษัท

   บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ถือว่าการบริหารระบบ
มาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความรับผิดชอบทางสังคม แรงงาน
และพลังงาน มีความสำคัญและจำเป็นต่อธุรกิจ โดยมุ่งมั่นส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กร
ดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ