Skip to main content

Hitachi

Hitachi Industrial Technology (Thailand), ltd.

HITT ได้มอบจักรยานให้กับทางผู้บริหารของทาง อบต.หนองกี่ และมอบของสนับสนุนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นของรางวัลสำหรับกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

10 มกราคม 2563 ตัวแทนบริษัทฯ ได้มอบจักรยาน, ตุ๊กตา และเครื่องอุปโภค (เช่น ขนม นม และน้ำดื่ม) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ให้กับทางผู้บริหารของทาง อบต.หนองกี่, มูลนิธิสัจจะ และโรงเรียนที่อยู่ในชุมชน เพื่อใช้แจกในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563